top of page

Cenovnik usluga agencije Bulevar

6%

Od  1 - 10 zaposlenih - 6%

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

5%

Od  10 - 40 zaposlenih - 5%

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

4%

Od 40 zaposlenih - 4%

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

red_edited_edited.jpg

Naknada i fakturisanje

Prilikom ugovaranja usluge ustupanja radnika / oustastaffing usluge ili usluge privremenog zapošljavanja posredstvom HR agencije za privremeno zapošljavanje, za obračun naknde za pruženu uslugu HR Bulevar koristi kao osnov za proviziju ukupan Bruto II trošak za obračun prihoda zaposlenih

 

Provizija HR Bulevar, najćešće se ugovara u procentualnom iznosu od Bruto II troškova za obračun i isplatu prihoda zaposlenih.

Model obračuna:

 

Napomena: Bruto II trošak obuhvata neto zaradu radnika, sve poreze i doprinose u skladu sa Zakonima u R. Srbiji, dodatke na zaradu, naknade, dopunski troškovi za određene pogdnosti zaposlenih kao što je dodatno zdravstveno osiguranje  i mesečne putne troškove zaposlenih.
Klijenti imaju pravo na povraćaj PDV-a obračunatog u svakoj fakturi.

 

Cena usluga ustupanja zaposlenih može da budu izražena u ceni radnog sata Bruto sa svim porezima i doprinosima, provizijom za usluge HR agencije,  a prema prethodnoj ponudi  HR Bulevar.
Model obračuna:

 

Poslednjeg dana u mesecu, za dugoročne poslove ili završetkom posla za kratkoročne poslove, Poslodvac korisnik HR usluga overava i šalje  HR agenciji  Mesečni karnet prisustva zaposlenih i to broj radnih sati po kategorijama radnih časova,  odnosno potvrđuje obavljen posao i prihvata ugovorenu cenu, a HR Bulevar fakturiše svoju uslugu po isteku meseca u kojem je usluga pružena.

Cena radnog časa
Trošak po radniku = Bruto cena po satu x ostvareni sati  + PDV

Bruto mesečna cena uslugeTrošak po radniku = Ukupni Bruto II troškovi + provizija + PDV

bottom of page