top of page

Ugovorni odnos

Ugovor sa klijentom

HR agencija u saradnji sa Poslodavcem korisnikom za potrebe zaključenja Ugovora o ustupanju zaposlenih utvrđuje: vremenski period ustupanja radnika, broj potrebnih izvršilaca, tip ugovora o radu, nazive i opise radnih mesta, ostale pogodnosti ili prava zaposlenih itd.
Kada Poslodavac korisnik prihvati ponudu HR Agencije u celosti, zaključuje se Ugovor o ustupanju zaposlenih kojim se detaljno ugovara delokrug usluga koji je Poslodavcu korisniku potreban. 

 

VRSTE POSLOVA

Poslodavac korisnik može preko HR agencije da angažuje izvršioce na privremenim ili stalnim poslovima za  bavljanje različitih poslova, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih. Po zaključenju Ugovora, HR Bulevar agencija raspoređuje ustupljene zaposlene u poslovne prostorije kod Poslodavca korisnika usluga agencjiskog zapošljavanja, a sve u funkciji kvalitetnog i blagovremenog pružanja HR usluga iz domena agencijskog zapošljavanja.


UPRAVLJANJE ZAPOSLENIMA

Tokom celokupnog trajanja ugovora o agencijskom zapošljavanju, ustupljeni zaposleni su u radnom odnosu kod HR agencije Bulevar koji je Zakonski poslodavac zaposlenima, a Poslodavac korisnik rukovodi radnicima i donosi sve odluke u vezi sa njiihovim radom. Ovo, praktično znači da zaposleni  HR Bulevar agencije koji obavljaju ugovorene poslove imaju ugovornu obavezu da slede sve instrukcije Poslodavca korisnika u vezi sa radom, poslovnim procesom, radnom disciplinom, standardima i procedurama. Shodno tome, pošto Poslodavac korisnik donosi sve odluke i rukovodi ustupljenim radnicima, isti će biti i u obavezi da poštuje sve zakonske odredbe kojima se uređuje bezbednost i zaštita zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

 

UPRAVLJANJE ZAPOSLENIMA

Po prijemu ustupljenih zaposlenih na rad u poslovne prostoije, Poslodavac korisnik HR usluga dužan je da  organizuje obuku -upoznavanje sa tehnološkim procesom i sredstvima rada koja se koriste u okruženju Poslodavca korisnika.

Ugovor sa radnikom

Na osnovu Zahteva za angažovanje izvršilaca koji je sastavni deo Ugovora o ustupanju zaposlenih, HR Agencija Bulevar vrši odabir radnika koji će najviše odgovarati potrebama obavljanja poslova i sa njima zaključuje Ugovor o radu po instrukcijama i potrebama Poslodavca korisnika na određeni ili neodređeni vremenski period, a sve to u skladu sa važećim Zakonom o radu.
 
ADMINISTRACIJA LJUDSKIH RESURSA
HR agencija će obaviti sve administrativne radnje potrebne za prijem, zamenu ili otpuštanje radnika. HR Bulevar će, za sve vreme trajanja ugovora, uredno voditi sve evidencije iz oblasti rada i ostvarenih zarada zaposlenih, izvršiti prijave/odjave zaposlenih na socijalno osiguranje. HR agencija izrađuje sve radno pravne akte iz oblasti radnih odnosa i komunicira redovno za zaposlenima u cilju blagovremenog obaveštavanja i dostavljanja odgovarajućih potvrda na zahtev zaposlenih.  
 
UPUĆIVANJE RADNIKA

Odabrani radnici  sa potpisanim Ugovorom o radu i pratećom ugovornom dokumentacijom upućuju se kod Poslodavca korisnika na osnovu izdatog Uputa za rad od strane HR agencije. Poslodavac korisnik je dužan da dokumenta izdata za svakog radnika čuva samo za vreme dok su radnici  angažovani u prostorijama Poslodavca korisnika i nema obavezu trajnog čuvanja, odnosno dužan je da dokumentaciju vrati nazad HR Agenciji u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

POŠTOVANJE ZAKONSKIH PRAVA RADNIKA

HR Bulevar - HR agencija,  preuzima ulogu formalnog i zakonskog poslodavca zaposlenima i preuzima odgovornost za čitav proces administracije radnih odnosa i obračuna prihoda zaposlenih.

Svi ustupljeni zaposleni blagovremeno potpisuju ugovor o radu i dobijaju kopiju M prijave na socijalno osiguranje i ostalu prateću dokumentaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača, Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i drugim.  Svi ustupljeni zaposleni dužni su da pohađaju  obuku za bezbedan i zdrav rad od strane lica za bezbednost i zdravlje na radu kod Poslodavca korisnika usluga. Uz svaku isplatu zarade ili naknade zarade, plaćaju se svi zakonom obavezni porezi i doprinosi na prihode zaposlenih. Zaposlenima se izdaju obračunski listići prilikom svake isplate. HR agencija  vrši redovno obaveštavanje i kontaktiranje zaposlenih u vezi sa pravima i obavezama koja proističu iz radnog odnosa.

Naknada i fakturisanje

Naknada i fakturisanje
bottom of page