top of page
Business-colleagues-working-together-in-an-office.jpg
HR agencija - profesionalno pruža HR usluge, obavlja regrutaciju i zapošljavanje i vodi kompletu HR administraciju zaposlenih uključujući obračune zarada za sve ustupljene zaposlene.
Agencijskim zapošljavanjem putem HR agencije u Vašem poslovanju smanjujete obaveze po Zakonu o radu,  Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, poreskim zakonima i drugim.
 
Oslobađate se zakonskih odgovornosti i radnih sporova.

Prednosti usluga agencije Bulevar

shutterstock_652946449.webp

Sagledajmo sve prednosti Bulevar usluga

HR agencija Bulevar pružanjem usluga Privremenog zapošljavanja i Outstaffing usluga nastoji da olakša procedure zapošljavanja, zamene i otpuštanja zaposlenih kod Poslodavaca korisnika HR usluga. Kompletnu HR administraciju u vezi sa radnim odnosima zaposlenih preuzima  HR agencija sa jasno utvrđenim HR procedurama za sve zaposlene i Poslodavce korisnike usluga.

Prepustite HR administraciju
profesionalnoj HR agenciji.

Izdvajamo prednosti HR usluga:

 • Smanjite poreske obaveze kod poreza na dobit (kod investicionih ulaganja

 • Smanjite zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI) i to na 20 zaposlenih - 1 OSI, na 50 zaposlenih - 2 OSI, na 100 zaposlenih - 3 OSI, ovu obavezu preuzima HR Bulevar,

 • Zaposleni se ne vode na PIBu Vaše kompanije, a za državate upravljanje nad zaposlenima

 • Smanjite broj zaposlenih na neodređeno vreme

 • U slučaju kontrole Inspekcije rada, vrši se preusmeravanje na HR agenciju, čime se smanjuje pristisak na Klijenta

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo

 • Oslobađate se svih administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika

 • Nemate zakonsku odgovornost po Zakonu o radu

 • Zadržavamo iste načine obračuna i utvrdjivanja zarada izvršioca, prilikom ustupanja zaposlenih i kod Outstaffing usluga

 • Odsustvo rizika radnih sporova sa radnicima, te rizike preuzima HR Bulevar

 • Svi izvršioci su kolektivno osigurani od posledica povreda na radu kod osiguravajućeg društva

 • Klijenti se ne obavezuju da zaposlenog prime za stalno, već mogu ugovorno da ga angažuju na određeni rok

 • Pokrivanje svih gradova Srbije za angažovanje radnika

Ostale prednosti:

 • Bez starosnog ograničenja angažovanih izvršioca

 • Oslobađa se svih kadrovskih evidencija i poslova (ugovori, rešenja, obračuni, bolovanja, odmori, povrede itd.)

 • Oslobađa se sistematizacije radnih mesta za ustupljene radnike

 • Oslobađa se izrade akta o proceni rizika na radnim mestima za ustupljene radnike

 • Poslodavca korisnika HR usluga finansijski i administrativno ne opterećuju bolovanja preko 30 dana.

 • Oslobađa se računovodstvenih poslova za obračun zarada

 • Oslobađa se bankarske provizije za keš isplatu/prenos zarada radnika

 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova

 • Preraspodela bilansnih pozicija ''zarade zaposlenih'' na  ''troškove usluga''

 • Odsustvo rizika od nastaka greške (obračunske, poreske itd)

 • Dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi i preko 120.000 svežih CV biografija

 • Uvek obezbeđeni rezervni izvršioci za slučaj odsustva, bolovanja

 • Angažovanje radnika na bilo koji rok

 • HR Bulevar  je poslodavac i poreski obveznik za sve ustupljene radnike

red_edited_edited.jpg
 • Angažovanje potrebnog broja radnika kroz regrutaciju i selekciju kandidata

 •  Izrada radno pravnih akata, zaključivanje ugovora o radu  i upućivanje na rad kod Poslodavca korisnika

 •  Prijava i odjava radnika na socijalno osiguranje

 •  Redovno mesečno obračunavanje i isplata zarada radnicima /platni autsorsing/

 •  Vođenje svih obaveznih kadrovskih evidencija i obaveštavanje radnika

 • evidencija o bolovanjima

 • evidencija o porodiljskim odsustvima

 • evidencija o odmorima

 • evidencija o povredama na radu

 • popunjavanje poreskih izveštaja za zaposlene​

 • M4 izveštaj za svakog zaposlenog

 • Svi ustupljeni radnici su dodatno kolektivno osigurani od povreda na radu kod osiguravajućeg društva

 • HR Bulevar odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike a zatim ih ustupa Poslodavcu korisniku.

 • HR Bulevar preuzima ulogu formalnog i zakonskog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administrativnog vođenja zaposlenih

 •  

 • Između HR Bulevar agencije  i ustupljenih zaposlenih potpisuje se

 •    - Ugovor o radu

 •    - Uput za rad kod Poslodavca korisnika usluga

Obuhvat kadrovskih usluga

Staff leasing / Outstaffing 

bottom of page